Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, HF Mills B.V. De Iepenwei 14g, 4191 PD
Geldermalsen, 06-52021006, info@hfmills.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per
post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor
gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook
elektronisch invullen en opsturen via email. Als u van deze mogelijkheid gebruik
maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een
ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u 80% van alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw
keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk
anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft
aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het
besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te
overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden
geraamd op een maximum van ongeveer 500 EUR.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het
gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van
de goederen vast te stellen.

download de modelbrief voor herroeping

FIND A DEALER NEAR YOU!