van: HF Mills, gevestigd te Geldermalsen, kantoorhoudende te 4191 PC Geldermalsen, Aaldor 16A, hierna te noemen: "HF-Mills", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 60233257

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1    Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HF-Mills, strekkende tot verkoop en levering van zaken.

1.2    Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien HF-Mills dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent.

1.3    Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene leveringsvoorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien HF-Mills dit bij afzonderlijk geschrift nadrukkelijk overeengekomen is.

1.4    Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulpkrachten van HF-Mills, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie HF-Mills de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

1.5    De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

Artikel 2: offertes

2.1    Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van HF-Mills tot het aangaan van een overeenkomst) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.

2.2    Alle prijzen zijn af fabriek en zijn exclusief omzetbelasting, plaatsingskosten, kosten van montage/installatie, vervoer- vrachtkosten, en invoerrechten.

2.3    Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in brochures, offertes en overeenkomsten en op de website dienen dusdanig te worden begrepen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door HF-Mills verzonden bescheiden en op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

2.4    Indien en voor zover HF-Mills in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige, schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van die offerte door de wederpartij. In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de zijde van HF-Mills of door levering door HF-Mills. In het laatste geval wordt de factuur van HF-Mills als schriftelijke orderbevestiging beschouwd. Bij afwijkingen is de orderbevestiging van HF-Mills bindend.

2.5    Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is HF-Mills gerechtigd deze verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij de wederpartij een consument betreft en deze verhoging binnen een periode van drie maanden na het sluiten va de overeenkomst zou geschieden.

2.6    De kosten van eventuele terugname en/of vernietiging van emballage zijn niet in de geoffreerde of overeengekomen prijzen begrepen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt emballage, indien noodzakelijk, tegen kostprijs aan de afnemer doorberekend. Indien terugname van emballage tussen partijen wordt overeengekomen, wordt slechts duurzame emballage, welke in goede staat verkeert, teruggenomen tegen vergoeding door HF-Mills van de kostprijs.

Artikel 3: klachten

3.1    Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij schriftelijk zijn ingediend, een beschrijving van de grieven bevatten en binnen acht dagen na levering in het bezit van HF-Mills zijn, onverminderd het bepaalde in de volgende leden. Bij gebreke hiervan heeft HF-Mills het recht de klacht naast zich neer te leggen, en wordt de wederpartij geacht het produkt in goede staat van HF-Mills te hebben ontvangen. Ieder recht op reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. Teruggave van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van HF-Mills onder door laatstgenoemde te bepalen voorwaarden. De wederpartij dient het produkt op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar HF Mills. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal HF Mills deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal HF Mills de verzendkosten naar de wederpartij voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de wederpartij dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

3.2    Betreft de klacht gebreken, welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan de klacht nog geldend worden gemaakt binnen acht dagen nadat het gebrek de wederpartij is gebleken of had kunnen blijken, echter nimmer later dan twee maanden na de factuurdatum. Op deze regeling kan door de wederpartij geen beroep worden gedaan indien hij het gebrek door een eenvoudige steekproef binnen acht dagen na levering had kunnen constateren.

3.3    Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten die zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

3.4    Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen geen grond voor klachten opleveren.

3.5    Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen of andere jegens HF-Mills bestaande verplichtingen.

3.6    De wederpartij kan op een klacht geen beroep doen, indien hij HF-Mills niet desgevraagd onverwijld in staat stelt te onderzoeken of de klacht gerechtvaardigd is.

3.7    Indien de klacht een deel van de geleverde zaken betreft, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij van de geleverde zaken, tenzij de geleverde partij daardoor in zijn geheel als niet bruikbaar moet worden beschouwd.

3.8    Indien een klacht ten aanzien van een geleverde zaak gerechtvaardigd is, zal HF-Mills tot niet meer gehouden zijn dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van de afgekeurde zaak, dan wel (naar keuze van HF-Mills) het crediteren van de wederpartij voor een bedrag gelijk aan de door de wederpartij verschuldigde prijs van de afgekeurde zaak.

3.9    De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of HF-Mills niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 4: garantie

4.1    HF-Mills garandeert gedurende een periode van 12 maanden na de levering de deugdelijkheid van de door haar geleverde, nieuwe zaken, mits de klacht daaromtrent schriftelijk en gemotiveerd aan HF-Mills kenbaar wordt gemaakt op de wijze als in artikel 3 is bepaald en mits alle instructies van HF-Mills met betrekking tot het gebruik van die zaken juist, tijdig en volledig is opgevolgd.

4.2    De garantie betreft uitsluitend gebreken in het materiaal of fabricagefouten of gebrekkige afwerkingen.

4.3    Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door gebruik voor enig ander doel dan waarvoor de geleverde zaak bedoeld is, alsmede gebreken ontstaan door normale slijtage en gebreken ontstaan als gevolg van montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

4.4    Indien een door HF-Mills geleverde zaak binnen de garantietermijn gebreken vertoont die onder de garantie vallen, verplicht HF-Mills zich die zaak te herstellen danwel gratis door een nieuwe gelijksoortige zaak te vervangen dan wel het ter zake van die geleverde zaak aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag terug te betalen. HF-Mills zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade ontstaan door enig gebrek aan de geleverde zaak, anders dan aan de geleverde zaak zelf.

4.5    Indien HF-Mills de geleverde zaak niet zelf heeft vervaardigd, geeft HF-Mills in geen geval enige garantie die verder strekt dan de garantie welke de fabrikant van de geleverde zaak aan HF-Mills heeft verstrekt.

4.6    Op geleverde gebruikte zaken wordt geen garantie verstrekt, tenzij dit tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

4.7    De garantie geldt slechts, indien de wederpartij aan alle verplichtingen jegens HF-Mills heeft voldaan.

Artikel 5: aansprakelijkheid

5.1    Alle aansprakelijkheid betreffende het product en/of de dienst en de levering, het vervoer en het gebruik ervan is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HF-Mills.  Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier  is HF Mills ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

5.2    De uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in 5.1 geldt niet indien en voor zover HF-Mills het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.

5.3    De wederpartij vrijwaart HF-Mills voor alle aanspraken van derden op HF-Mills ter zake van schade, zowel materiele als immateriële, welke deze derden mochten lijden.

5.4    HF-Mills is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens HF-Mills verstrekte adviezen met betrekking tot het gebruik van de geleverde zaak of als gevolg van onjuistheid van enig ontwerp, tekening of model.

5.5    Voor schade veroorzaakt door niet-ondergeschikten, ook door hun opzet of grove schuld, is HF-Mills niet aansprakelijk.

5.6    Voor schade veroorzaakt door bij de uitvoering van de overeenkomst door HF-Mills gebruikte hulpzaken is HF-Mills niet aansprakelijk, noch indien de wederpartij het produkt heeft verwaarloosd, noch indien de wederpartij wijzigingen aan het produkt heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens HF-Mills zijn verricht, noch bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen, noch indien het produkt niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden, noch indien het produkt wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires, noch indien de wederpartij het produkt op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 6: levering

6.1    Alle leveringen geschieden af fabriek: transport van de zaken geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.

6.2    Levering kan in gedeelten plaatsvinden.

6.3    De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is, dan wel (bij gebreke van een schriftelijke opdrachtbevestiging) op de dag waarop de wederpartij HF-Mills voor het eerst schriftelijk aanspreekt op levering op een bepaalde datum. De levertijd begint echter niet te lopen dan nadat de wederpartij HF-Mills alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden ter beschikking heeft gesteld.

6.4    De levertijd geldt slechts bij benadering en is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5    Indien HF-Mills door overmacht niet in staat is binnen de levertijd geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft HF-Mills het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel om aan de wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk geleverd kan worden, een en ander zonder dat HF-Mills gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.

6.6    Van overmacht aan de zijde van HF-Mills is sprake, indien HF-Mills na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, niet functioneren van computerapparatuur of –programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van HF-Mills als bij derden, van wie HF-Mills de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle (overige) oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van HF-Mills ontstaan.

6.7    HF-Mills heeft het recht leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te doen verrichten.

6.8    Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien en zodra de te leveren zaken voor vervoer gereed staan op het terrein van HF-Mills.

6.9    Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

Artikel 7: uitvoering van de overeenkomst

7.1    Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een met HF-Mills aangegane overeenkomst  met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en wordt de daaraan bestede tijd op de gebruikelijke wijze aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 8: betaling

8.1    Betaling zal steeds plaats dienen te vinden binnen 8 dagen na de factuurdatum, zonder enige korting of verrekening, ten kantore van HF-Mills of door overschrijving op de op de factuur aangegeven bankrekening van HF-Mills. HF-Mills is in afwijking van het bovenstaande echter steeds gerechtigd contante betaling, vooruitbetaling of het stellen van zekerheid voor de betaling van haar facturen te verlangen.

8.2    HF-Mills behoudt zich de eigendom van geleverde producten voor tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele rente, incassokosten e.d., vervoers- en vrachtkosten, en invoerrechten betaald en door HF-Mills geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels zijn bewerkt of verwerkt zijn in andere producten.

8.3    Indien de wederpartij niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

8.4    Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten), alsmede de gerechtelijke en de buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover HF-Mills door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

8.5    Deze kosten worden als volgt berekend
    Tot € 2.500,00 15% € 375â�¨Over de volgende € 2.500,00 10% € 625â�¨Over de volgende € 5.000,00 5% € 875â�¨Over de volgende € 190.000,00 1% € 2.775â�¨Over het meerdere 0,05% € 6.775

8.6    Verrekening van door HF-Mills gehonoreerde klachten of retourzendingen is eerst toegestaan na ontvangst van een creditnota van HF-Mills.

8.7    Ongeacht andersluidende betalingsafspraken is HF-Mills steeds gerechtigd van de wederpartij het stellen van genoegzame zekerheid voor de correcte nakoming van de overeenkomst te verlangen, dan wel om voorafgaande betaling of contante betaling bij levering te verlangen.

Artikel 9: retentierecht en opschortingsrecht

9.1    Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan HF-Mills verschuldigde, heeft HF-Mills het recht aan hem door of namens de wederpartij ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan HF-Mills verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

9.2    In het in 9.1 bedoelde geval, zal HF-Mills eveneens gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij op te schorten, totdat integrale betaling van het hem toekomende heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

Artikel 10: ontbinding

10.1    Ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal HF-Mills gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen HF-Mills en de wederpartij zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11: industriële eigendomsrechten

11.1    Industriële eigendomsrechten van HF-Mills, zoals auteursrechten, octrooien, merkenrechten, modellenrechten, tekeningen, reclames, kwekersrechten, alsmede rechten op een handelsnaam en andere industriële eigendomsrechten, blijven exclusief toekomen aan HF-Mills.

11.2    Indien HF-Mills aan de wederpartij het recht verleent van enig recht als hier bedoeld gebruik te maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. HF-Mills zal niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding  aan de wederpartij of derden terzake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.

11.3    De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door HF-Mills op de afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

KOPEN VIA INTERNET

Artikel 12.

Definities
    •    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    •    Consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
    •    Dag: kalenderdag;
    •    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    •    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
    •    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    •    Koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
    •    Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
    •    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HF-Mills georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
    •    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 13 Toepasselijkheid art 12 tmt. 18

Indien de overeenkomst een Koop op afstand betreft, zijn hierop de artikelen 12 tot en met 18 van toepassing, tenzij de verbintenis van de consument tot betaling ten hoogste € 50,-- bedraagt. In geval van strijdigheid van deze artikelen met overige bepalingen in deze voorwaarden prevaleren de artikelen 12 tot en met 18.

Artikel 14. De Overeenkomst

14.1    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

14.2    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
    •    de prijs inclusief belastingen;
    •    de belangrijkste kenmerken van de zaak;
    •    indentiteit en- indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een deel ervan- adres, telefoonnummer, faxnummer en emailadres, en handelsnaam van HF-Mills;
    •    de eventuele kosten van aflevering;
    •    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    •    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    •    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    •    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen HF-Mills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   de prijs garandeert;
    •    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
    •    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    •    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
    •    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    •    de gedragscodes waaraan HF-Mills zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
    •    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

14.3    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt HF-Mills onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

14.4     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft HF-Mills passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal HF-Mills daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

14.5     HF-Mills kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien HF-Mills op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

14.6     HF-Mills zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.    het bezoekadres van de vestiging van HF-Mills waar de consument met klachten terecht kan;
b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.    de in artikel 14.2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 15 Herroepingsrecht

  •    Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan HF-Mills bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    •    Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door HF-Mills bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies, en hiertoe het door HF-Mills verstrekte “Modelformulier voor Herroeping” gebruiken.

Artikel 16 Kosten in geval van herroeping

16.1     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

16.2     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal HF-Mills dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 17 - Uitsluiting herroepingsrecht

17.1     HF-Mills kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

17.2     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.    die snel kunnen bederven of verouderen;
e.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f.    voor losse kranten en tijdschriften;
g.    voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

17.3    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a.    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b.    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c.    betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 18 Conformiteit en Garantie

18.1    HF-Mills staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HF-Mills er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

18.2    Een door HF-Mills, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover HF-Mills kan doen gelden.

Artikel 19: adres

19.1    Facturen, correspondentie en dergelijke van HF-Mills zullen geacht worden de wederpartij te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van de wederpartij, dat door de wederpartij laatstelijk als zodanig aan HF-Mills is medegedeeld

Artikel 20: woonplaats

20.1    Partijen kiezen terzake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Geldermalsen.

20.2    De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter op grond van het bepaalde in artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 21: toepasselijk recht

21.1    Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

Artikel 22: wijzigingen

22.1    HF-Mills is steeds bevoegd deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

22.2    Wijzigingen zullen voor de wederpartij slechts verbindend worden, indien HF-Mills de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden heeft gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, alsmede de wederpartij van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden heeft kennis gegeven en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de wederpartij HF-Mills schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijziging niet in te stemmen.

22.3    Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en HF-Mills die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing waren.
 
 

FIND A DEALER NEAR YOU!